Beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werken aan een gezonde en veilige werkomgeving voor alle werkenden. Daar zet jij je als beleidsmedewerker dagelijks voor in. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag werk je met verschillende organisaties samen om dit mogelijk te maken. Zo lever jij een onmisbare bijdrage aan onze missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen.

Beleidsontwikkeling voor een gezonde en veilige werkomgeving
Jij gaat werken bij de directie Gezond en Veilig Werken. Ons doel is dat gezond en veilig werken de standaard wordt. Om dit te bereiken, werkt de directie samen met verschillende organisaties. Van werkgevers en werknemers tot arbodeskundigen, zoals bedrijfsartsen. En ook met kennisinstituten als TNO en het RIVM, andere departementen en met de toezichthouder, de Nederlandse Arbeidsinspectie. In overleg met al deze partijen wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn, wat nodig is voor een goede uitvoering van deze maatregelen en hoe draagvlak bij belanghebbenden en politiek daarvoor gecreëerd kan worden.

Je gaat aan de slag als beleidsmedewerker in het project TSB/Lexces, dat zich bezig houdt met de verdere implementatie van de aanbevelingen van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts). Een van de aanbevelingen is dat mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen een financiële tegemoetkoming krijgen. Daartoe is een Tegemoetkomingsregeling (TSB) in het leven geroepen, die we de komende jaren samen met het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Adviescommissie Stoffengerelateerde Beroepsziekten en het Bureau Lexces (Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten)/RIVM) verder zullen uitbreiden. De ketenpartijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en het bereiken van het gezamenlijke doel: voor slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten een eenvoudige en snelle route bieden naar een maatschappelijke erkenning van deze beroepsziekte, waarbij slachtoffers een financiële tegemoetkoming krijgen als blijk van deze erkenning.

Voor het welslagen van de TSB zijn een heldere governancestructuur, een goed informatiemodel en afspraken over het ketenproces en de ketensamenwerking tussen de betrokken partijen van groot belang. Het afgelopen jaar is door alle betrokken partijen intensief en constructief samengewerkt ten behoeve van de uitwerking en inwerkingtreding van de TSB. Deze samenwerking vond plaats op basis van een tijdelijk ingerichte structuur. Nu de regeling in werking is getreden, gaan we naar een structurele en formele organisatie- en overlegstructuur voor de ketensamenwerking.

Als beleidsmedewerker ondersteun je de keten en de ketenregisseur TSB, die als belangrijkste taak heeft het faciliteren van de afstemming en samenwerking in de keten met als uiteindelijk doel om gezamenlijk de ketendoelen te realiseren. Je bent secretaris van het Ketenregieteam waar je samen met de ketenorganisaties werkt aan organisatieoverstijgende ketenvraagstukken en het goed functioneren van de gehele uitvoeringsketen, inclusief het informatiemodel voor onderlinge uitwisseling van gegevens. Je stelt voorbereidende notities op, organiseert overleggen, bereidt de agenda’s voor, zorgt voor de verslaglegging en behoudt het overzicht. Hiernaast ben je betrokken bij het vormgeven en het beheren van financiële relaties, de planning-en-controlcyclus en bijbehorende overlegstructuur met de partners. Verder help je bij het opstellen van spelregels en afspraken voor ketensamenwerking. Ook bewaak je of gemaakte afspraken worden opgevolgd door onder andere het bijhouden van een planning en draag je zorg voor een analyse van de managementrapportages. Zo zorg je samen met de ketenregisseur en de andere betrokken instanties voor een goedlopend TSB-proces. Je bent daarmee, samen met de ketenregisseur, een spin in het web en werkt nauw samen met je collega’s binnen én buiten SZW.

Werken vanuit samenwerking, verbinding zoeken, zorgen dat ‘dezelfde taal wordt gesproken’, overzicht bewaren, analyseren en anticiperen zijn belangrijk in jouw werk.
Naast je werk in het projectteam TSB/LEXCES kun je je breed ontwikkelen op de directie. Binnen de directie Gezond en Veilig Werken zijn medewerkers flexibel en breed inzetbaar op andere, nieuwe of bestaande beleidsdossiers en bij ad hoc die om een snelle reactie vragen. We hebben de directie Gezond en Veilig Werken hierop ingericht.

Hoe jij precies invulling geeft aan je functie, is afhankelijk van jouw ervaring, talenten en achtergrond. We matchen jouw ontwikkelingswensen met waar jouw inzet binnen de directie het meest gewenst is.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Functie-eisen

Jij hebt goed ontwikkelde analytische vaardigheden. Je kunt goed overzicht bewaken en werkt gestructureerd. Jij bent resultaatgericht, stressbestendig en flexibel. Je houdt oog voor de onderlinge relaties en zoekt daarom altijd de samenwerking en verbinding met andere partijen. Je bent een teamplayer met humor en een collegiale houding.

Verder geldt het volgende:

Je hebt hbo- of wo-werk- en -denkniveau.
Je kunt uitstekend plannen en organiseren en hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken, bijvoorbeeld als projectsecretaris; je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan met het werken in ketens.
Je hebt kennis van en ervaring met het vormgeven en beheren van financiële relaties met partijen.
Je hebt goede schrijfvaardigheden en je kunt je goed mondeling uitdrukken.
Je beschikt over een hands-on-mentaliteit en houdt van afwisseling tussen werk met korte deadlines en lange termijnwerkzaamheden.
Afhankelijk van je werkervaring behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €5503,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van de CAO Rijk.

Maandsalaris Min €3.608 – Max. €5.503 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 1 jaar
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Als onderdeel van de procedure kunnen we vragen naar referenties.
Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
Ben je een van-werk-naar-werkkandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via (email protected) Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.
Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Werk werkt aan het beleid op de gebieden arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, -migratie en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. We doen dit met ongeveer 230 medewerkers verdeeld over de directies Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische Aangelegenheden, Arbeidsverhoudingen, Kinderopvang, Gezond en Veilig Werken, Internationale Zaken, en Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

Directie Gezond en Veilig Werken

Door gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, kunnen mensen langer doorwerken. Dat is in het belang van de werknemer zelf én van de werkgever.
Werknemers en werkgevers zijn primair verantwoordelijk, als directie Gezond en Veilig Werken stimuleren en ondersteunen we hen. We richten ons met name op preventie. Hierbij werken we samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gebruiken we verschillende interventies. We maken wet- en regelgeving, ondersteunen en stimuleren en zijn verantwoordelijk voor (onderhoud van) het stelsel voor gezond en veilig werken. Zo zetten we in op zelfregulering, gedragsbeïnvloeding, communicatie, naleving en handhaving en het verwerven van kennis en onderzoek. Ook zetten we onderwerpen als arbeidsveiligheid, de aanpak van werkstress en het voorkomen van beroepsziekten op de agenda en experimenteren we met nieuwe interventies.

Met veel van onze activiteiten willen we een verandering binnen bedrijven teweegbrengen. Een verandering waarbij gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van goed werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen werkgevers, werknemers en arboprofessionals met voorlichting en informatie, onder andere via de website www.arboportaal.nl. En door aandacht voor technologische ontwikkelingen en de invloed van langer werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit doen we niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal niveau. Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen van onze directie – denk aan het beleid rondom werkstress, seksuele intimidatie en pesten op het werk, of het voorkomen van blootstelling aan asbest – staan onze dossiers geregeld in de belangstelling van de politiek en media.

De directie bestaat uit ongeveer vijftig medewerkers. Daarnaast werken er ook regelmatig stagiairs bij onze directie. De sfeer op de afdeling is professioneel en collegiaal; we werken hard en met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: