Leider kinderopvang – Joof Media – The Hague

JobID = 40i0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in ‘s-Gravenhage en regioHaaglanden. Je kan onder andere werken bij onze opdrachtgevers ophet gebied van Kinderopvang en Baby’s. Als pedagogisch medewerkerin de kinderopvang begeleid je groepen kinderen in eenkinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang(NSO) of peuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerker vooreen huiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen. Je houdtde ontwikkeling van de kinderen en de groep goed in de gaten, dushet is belangrijk om oplettend en alert te zijn. Als er problemenzijn, overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige.Ook als ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht. Jeorganiseert activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunsten creativiteit. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan deopvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Op dezemanier begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotioneleen cognitieve ontwikkeling. Ook draag je zorg voor de inventarisvan gemeenschappelijke en groepsruimten, waarbij je lichtehuishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiast geworden om alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaan in’s-Gravenhage e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteerdan direct!

Lees meer…